Karin Stahre - Hela Mitt Liv,  Livet på Nygårds,  Nygårds

Regler och information om vårt hönshusbygge

Våren 2018 bestämde vi oss för att skaffa höns till Nygårds!

När man bor på en gård förväntar sig många att det finns djur på gården. Vi har länge pratat om att ha höns och i våras var det dags. Sonen fick vaktelägg från en kompis som han ville kläcka. Vi lånade en äggkläckare och det fanns plats för flera ägg, vi köpte ekologiska hönsägg i affären och placerade i kläckaren.

Jag tycker om att ha koll på saker! Så när jag startar ett nytt projekt vill jag veta allt och söker mycket information. Här nedan får ni en sammanfattning av den information som jag tagit till mig inför vårt liv med höns och vårt hönshusbygge.

Planera hönshusbygge

Det är viktigt att tänka på att höns är levande varelser och det innebär att man ska ge dem de bästa förutsättningarna för att leva ett bra liv.

Du som djurägaren och djurhållaren har ansvaret för hönsens välbefinnande.

Höns ska ses till minst en gång dagligen, nykläckta, sjuka eller skadade djur samt djur som beter sig onormalt ska ses till oftare.

Alla hönsägare som jag har pratat med säger att man ska ta till storleken när man bygger, för med tiden vill man ha mer höns än man tänkte från början. Vårt hönshusbygge utgick ifrån ett gammal skogsvagn med begränsad storlek, och jag valde att projektera den för ca 15st höns.

 

Fönster

Alla byggnader för djur ska enligt djurskyddsförordningen vara försedda med fönster. Vi satte in två stora lågt sittande fönster och det är verkligen populärt hos hönsen att stå där och titta ut.

Tupp i fönster

 

Sittpinnar

Vi har 3st sittpinnar av naturträ som är 1,2m långa och diameter ska vara mellan 5–8 cm. Enligt regler för ekologisk produktion ska varje djur ha minst 18cm sittpinne att sitta på (min 15cm), vilket ger max 6 hönor/pinne i vårt hönshus. Avståndet mellan den bakre sittpinnen och väggen ska vara minst 20cm och mellan pinnarna 35cm (min 30cm). Mått inom parentes gäller krav enligt djurskyddsbestämmelserna. Placera pinnarna så att de sitter i fallande höjd med den bakre pinnen högst upp.

 

Inomhusyta

Sittpinnarna är placerade ovanför en gödselskiva på 1,2×1,2m med kompostgaller som är lätt att gödsla ut ifrån, och under denna har vi en ströbädd på 1,2×2,4m. Ströbädden ska vara minst 1/3 av totala golvarean och som minst 0,025 m2/ djur. I ekologisk produktion får man max ha 6 höns/m2 yta.

Ströbädden ska vara ca 5–7 cm tjock och du ska se till att den alltid är torr och lucker.

Vid kontinuerlig djurhållning ska stallet eller stallavdelningen rengöras noggrant minst en gång per år.

Utgödsling under gödseldränerande ytor bör ske minst 2 gånger per vecka.

Tänk på att undvika ”trä mot trä” i inredningsdetaljer, eftersom sådana lösningar är svåra att göra rent och riskerar att bli tillhåll för kvalster.

 

Värpreden

Nu i början har vi 2st fackreden på 30×42 cm med lucka baktill för att lätt komma åt äggen och det är förberett för två till. Vi valde storleken utifrån en platsback, så det är lätt att rengöra redet. Minsta area är 0,0125 m2/ höna, dock minst 0,075 m2/rede med kortaste sidan 0,24m.  Värpredet ska placeras mörkt, varmt och dragfritt. För ekologiska hönor gäller att det får vara maximalt sju hönor per fackrede.

Höna i rede

 

Vatten

Hönsen ska ha tillgång till vatten av god hygienisk kvalitet minst 2ggr/dag, fri tillgång rekommenderas.

Rakt tråg minst 25 mm trågkant/djur. Runt tråg minst 10 mm trågkant/djur.
Vi fick låna en rund vattenbehållare av svärföräldrarna som vi placerade på en stubbe.

 

Foder

En bra sammansättning av foder är viktig, basen är oftast olika sädesslag men ska också innehålla proteinrik föda. Det finns krav på att foder till höns är värmebehandlad och ett pelleterat sammansatt helfoder är vanligt. Man kan också ge olika sädesslag och proteinrikt kompletteringsfoder var för sig, så kan hönsen välja själv, egenodlad säd behöver då inte värmebehandlas.

Rakt tråg minst 100 mm trågkant/djur. Runt tråg minst 40 mm trågkant/djur.

Vi valde att köpa ett runt tråg som vi hängde upp, då får fler höns plats runt maten. Vi har fri tillgång till extra snäckskal i ett rakt tråg.

 

Utgång för hönsen

Öppningar till utomhusytorna minst höjd 0,35 x bredd 0,40 m, för att inte en höna med hög rang ska kunna stänga dom andra ute eller inne. Vi har förberett för en stor lucka 35x40cm som vi ska börja använda i vår och har nu en mindre öppning på 35x20cm som vi använder som vinterlucka. Både in och utvändigt i öppningen placerade jag en plast i flera lager som jag klippte till hängande plastremsor. I början fick vi fästa upp plastflikarna så att hönsen förstod att det var en öppning där. Vi har även beställt en automatisk lucköppnare.

 

Ventilation

Ventilerat utan drag där hönsen vistas. Det är viktigt att tänka sig för när det gäller ventilation, med tanke på de gaser som bildas. Det behövs två ventilationshål, ett i under kant och ett i överkant. Dessa ska placeras så långt bort ifrån varandra som möjligt, och se till att kall luft inte drar förbi hönsens sittpinnar eller i redena. Vi har valt att använda luckorna som ventilation och har en ventil i väggens överkant. Det innebär att vi måste se till att det finns en fungerande ventil i luckan även när den är stängd.

När jag letade information såg jag flera exempel på mer avancerade ventilationssystem som håller värmen bättre och drar ut luften från golvnivå där gaskonstruktionen är som högst, men det kan innebära att man behöver installerar en fläkt.

 

Värme

Även om många sorters höns har bra härdighet och klarar några minusgrader, så är rekommendationen att hönsen bor i ett frostfritt utrymme.

Vid små värmeeffektbehov är sandfyllda kamrörselement lämpliga värmekällor, se mer information längre ner.
Vårt hönshus är ordentligt isolerat vilket är en fördel både mot kyla och värme. På vintern kommer vi  att använda ett godkänt element med termostaten inställd på 5grader.

 

Rastgård

Den tillgängliga rastgårdsytan i rotation ska vara minst 4 m2 per höna. Rastgårdar och beten för fjäderfä ska innehålla anordningar där djuren kan söka skydd.
Vår tanke är att bygga en stor rovdjurssäker rastgård med tre sektioner, en sektion som de alltid vistas i och de andra två byter vi mellan så att växtligheten har en möjlighet att ta igen sig.

Vi har idag en rastgård gjord av flyttbara ramar och ett enkelt nät över, konstruktionen är inte rovdjurssäkert!

I ekologisk äggproduktion finns det också krav på att man har en nederbörds- och vindskyddad veranda mellan inne och rastgården.

 

Bygga nytt eller använda befintlig byggnad?

Vi valde att bygga en ny flyttbar byggnad för våra höns, då vi inte hade något bra befintligt utrymme att använda. Det går självklart att använda befintliga byggnader, men se till att du har ett bra brandskydd.

 

”Till den mindre hönsflocken kan man enkelt inreda befintliga byggnader så att det blir trivsamt för hönsen. Det är lämpligt att följa samma principer som för det större hönshuset, med golvytan uppdelad på ströbädd och gödselbinge med sittpinnar ovanför.”

 

Inne i hönshuset

 

Vilka lagar och regler finns det?

I Sverige har vi lagar och regler som reglerar vad som är en acceptabel nivå för djurhållningen.
På Jordbruksverket finns en hel del information gällande fjäderfä. Här nedan ger jag förslag på två olika publikationer som du kan läsa för att få mer information:

”Djurskyddsbestämmelser fjäderfä” är en ny broschyr med de allmänna djurskyddsreglerna, ekologisk produktion har till viss del hårdare regler. ”Denna broschyr är en sammanfattning av djurskyddslagen (1988:534), djurskyddsförordningen (1988:539) samt Jord-bruksverkets föreskrifter och allmänna råd.”

”Observera att optimala mått många gånger är större än föreskrivna minimimått. Djurs utrymmesbehov kan dessutom variera både med hälsotillstånd och med hur gamla de är. Tänk också på att de flesta mått är skrivna för stora besättningar med många djur. Har du få djur, behöver du oftast mer plats per djur, så att inte den totala ytan som djuren vistas på blir för liten.”

 

Äggproduktion i ekologiskt lantbruk” är en intressant skrift som innehåller mycket intressant läsning för den som vill lära sig mer om höns. Du får också information om vilka regler som gäller för ekologisk produktion.

 

En till rekommendation som det är viktigt att känna till är Lantbrukets Brandskyddskommittés Handbok för elinstallationer, dess rekommendationer bör följas vid nybyggnad och större om- och tillbyggnad av djurstallar. Läs mer här nedan.

Hönsens lilla ingång

 

El i hönshus

Hönshus klassas som ett brandfarligt utrymme då det skapas mycket damm, och ibland är det också fuktigt. Hönshuset anses även innehålla frätande gaser/ämnen i stor mängd som påverkar både byggnaden och allt dess innehåll.

Hönshuset är en av de svåraste utrymmena att inreda med el, och det gäller att vara påläst. Elektriker och de som säljer produkterna vet inte alltid vilka regler som gäller. Om du vill försäkra ditt hönshus kontrollera med ditt försäkringsbolag vilka krav dom ställer. Det är du som äger hönshuset som är ansvarig för att allt blir rätt, och jag har insett att det inte är enkelt.

Jag håller fortfarande på att leta efter de rätta el-produkterna för vårt hönshus, så berätta gärna hur du har löst det i ditt hönshus.

I publikationen ”Handbok för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet” av lantbrukets brandskyddskommitté, har man sammanställt krav från myndigheter och försäkringsbolag. I skrivandet stund gäller versionen April 2011 och nästa version som finns på remiss heter Mars 2019.
Jag har här nedan sammanställt några av de punkter som man ska vara medveten om när man bygger hönshus.

Det viktigaste att tänka på är att enbart sådan utrustning som är nödvändig för driften får installeras inne i hönshuset.

Allt materiel som används ska vara CE-märkt. Kapslingar ska vara tillverkade i metall eller i särskilt brandtåligt plastmaterial.

I hönshuset gäller att kapslingsklass ska vara minst IP 54 och materialet godkänt för brandfarligt utrymme.

Belysningsarmaturer

IP 54, D-märkt, rätt sorts plast, och eventuellt F-märkning.

Armaturer som monteras på brännbart underlag ska vara godkända för detta. Det anges med F-märkning, (text om F-märkning verkar utgår i version mars 2019).
I utrymmen med förhöjd brandrisk får belysningsarmaturerna inte bli så varma att eventuellt damm etc. som samlas på dem antänds. Armaturer med D-märkning anses uppfylla detta krav, vilket innebär yttemperatur maximalt +90°C vid normal drift.

I korrosiva miljöer ska såväl armaturer som fästdetaljer stå emot korrosion. Armaturer av plast ska vara avsedda för den aktuella miljön. Plasten kan behöva stå emot rengöringsmedel och frätande gaser som ammoniak.

Kopplingsutrustning och uttag

I utrymme med förhöjd brandrisk ska man installera endast sådan utrustning som är nödvändig för driften. Den ska då uppfylla kapslingskravet IP 54. Kapslingar ska vara tillverkade i metall eller i särskilt brandtåligt plast material.

Samtliga uttag oavsett märkström bör föregås av jordfelsbrytare, max 30 mA

Värmelampor och värmetak ska monteras så att stickproppen dras ur och spänningen bryts om de faller ned.

Elcentraler

I första hand bör metallkapslade elcentraler väljas i lantbruksinstallationer, till exempel i lättmetall eller rostfritt. Kopplingsutrustning bör placeras i separata elrum, i torra och dammfria utrymmen eller i nischer i yttervägg med dörr mot det fria. Kopplingsutrustning får dock inte placeras i utrymme med förhöjd brandrisk.

I lantbruk ska jordfelsbrytare, max 300 mA, installeras som generellt brandskydd.
Jordfelsbrytare får aldrig förbikopplas.

Kablar

I lantbrukets produktionsbyggnader får enligt LBK endast metallmantlade eller metallskärmade kablar installeras, till exempel EKLK/EQLQ, EKKJ/EXQJ eller likvärdiga. I broschyren finns det också information om hur du skyddar elinstallationerna från angrepp av gnagare.

Uppvärmning

Elvärmeapparater som används i brandfarliga utrymmen måste vara godkända för detta och minst IP54.
(I remissförslaget till version mars 2019 kan radiatorerna alternativt uppfylla minst IP 54 samt ha en högsta yttemperatur på 90 grader och vara lämplig för miljön.)
Förse radiatorn med övertäckningsskydd, av perforerad plåt om något kan ramla ner på den.

Hönsens flyttbara utegård

 

På hemsidan för ”Handbok för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet” finns det också en lista över utbildade lantbrukselektriker och godkända material länk till sidan. Se till att din elektriker får handboken i sin hand.

I kategori Bygg kommer jag att dela med mig mer om hur vi bygger vårt hönshusbygge.

Har du några smarta lösningar i ditt hönshus?